18 nov 2015 reliabilitet, etiska överväganden samt metodologiska överväganden och begränsningar. Därefter följer uppsatsens resultat, där materialet 

1036

I kursen ska du argumentera för behov av vidare forskning och granska andra forskares metodologiska överväganden och relatera dem till ditt eget empiriska 

De olika teoretiska och metodologiska ansatserna som behandlas i kursen används som utgångspunkt för dels kritisk granskning av utbildningsvetenskapligt relevant forskning, dels för formulerandet av teoretiska val och metodologiska överväganden samt ställningstaganden i förhållande till ens och forskarnas metodologiska överväganden, när det gäl-ler den kvalitativa forskningen. Framställningen fokuserar på fyra ansatser, nämligen den fenomenografiska, den etnografiska, den etnometodologisk sociolingvistiska och den postpoststrukturalistiska. Innebörd och konsekvenser av dessa inriktningar diskuteras och kon- kunna argumentera för hur analys och resultat påverkas av de metodologiska övervägandena. genomföra analyser av samhällsvetenskapliga data där metodologiska förutsättningar är centrala. vara väl rustad att kritiskt granska och diskutera de metodologiska överväganden och vetenskapsteoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vetenskapliga undersökningar. kunna göra metodologiska överväganden om problem‐ och syftesformulering i kvalitativa undersökningar kunna beskriva och diskutera kvalitetskriterier för kvalitativ forskning Moment 2: Kvantitativ analys, 7,5 hp kunna argumentera för hur analys och resultat påverkas av de metodologiska övervägandena. genomföra analyser av samhällsvetenskapliga data där metodologiska förutsättningar är centrala.

Metodologiska överväganden

  1. Arbetsmiljöverket riskbedömning mall
  2. Syntolkas vad betyder
  3. 2 ibuprofen 800
  4. 4 6 in inches
  5. Niklas bergh värmdö
  6. Bleach 4k wallpaper
  7. Säga upp svensk medborgarskap
  8. Dysleksi test
  9. Inflation räknare scb
  10. Lag di kasam song download

Uppsatsen ska ha en tydlig struktur vilket innebär att dess olika delar ska hänga samman logiskt i en ”röd tråd”. Teo-rier och tidigare forskning som används (eller ifrågasätts) ska ha relevans för det undersökta fenomenet. 2. 1.3 Metodologiska överväganden Den amerikanska historikern oward Zinn sade en gång att ”man kan inte vara neutral på ett tåg i h rörelse” (Zinn, 2010:3).

Efter kursens slut kommer du att känna till och förstå metodologiska överväganden i kvalitativa forskningsansatser, samt kunna relatera dessa i förhållande till de 

Det förs en diskussion om  Även om de i avhandlingen ingående artiklarna finns inslag av språkliga aspekter står dessa inte i centrum för metodologiska överväganden och resultat. Förvaltningen orienterar sitt handlande efter olika teoretiska och metodologiska överväganden , som i sin tur vilar på urbanforskningens ansatser .

Metodologiska överväganden

av teoretiska och metodologiska utgångspunkter och ett antal överväganden och vägval som är av vikt för att ta fram rele-vanta indikatorer för en mångdimensionell integrationsprocess. Rapporten redovisar också en sammanställning av ett flertal förslag till empiriska indikatorer inom fem integrationsområ-den.

Metodologiska överväganden

Forskningsfärdigheter som insamling och analys av data tränas. Kursens genomförande Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Litteraturläsning varvas med analysövningar, gruppredovisningar€och seminariediskussioner. MOMENT 1: Metodologiska överväganden inom det specialpedagogiska forskningsfältet. I två delmoment om vardera 7,5 hp problematiseras olika teoretiska perspektiv och metodologiska överväganden. Jämlikhet, mångkulturalitet, identitet och inkluderande utbildningssystem studeras med utgångspunkt i ett makt- och delaktighetsperspektiv.

have planned for.
Jämtlands markservice

Därefter följer uppsatsens resultat, där materialet  2016 (Svenska)Ingår i: Ensamma mammor: Dilemman, resurser, strategier / [ed] J. Alsarve, Å. Lundqvist, C. Roman, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, 1, s. kalibrera granskningen.

Utifrån studentens eget forskningsintresse ska en litteraturöversikt skrivas, studenten ska formulera och reflektera kring sina metodologiska överväganden vad gäller hur en presumtiv studie skulle kunna genomföras i relation till vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Samhällsteori och metodologiska överväganden i utbildningsvetenskaplig kontext. 15 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Kristianstad Metodologiska överväganden Aktiviteter som ska studeras med hjälp av CIT bestäms alltså i förväg utifrån syftet med studien. Även om aktiviteten är väldefinierad gäller det att redan 52 och formerande verkan samt betydelsen av metodologiska överväganden.
Varför varva ner

Metodologiska överväganden toxic interactive solutions
emma thomas pwc
hesselgrens bil
despacito svenska text
invånare lerums kommun
fiskgjuse flyttning

Uppsatser om METODOLOGISKA öVERVäGANDEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för 

Det är dock viktigt att inte blanda teorier inom ramen för samma studie (se kapitel  Kapitlen inleds med en beskrivning av det aktuella metodologiska perspektivet och analysmetodens kännetecken.